Jagannatha Astakam by Jayadeva Goswami

Jaga Kalia Shree Mukha

OM kadAchit kALindI taTa bipina sangIta-karabo mudAbhIrI nArI badana-kamaLa swAda-madhupa
ramA, sambhurbrahmA surapati ganeshArchita pado Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |1|

bhuje sabye beNum shirasi shikhipuchham kaTi taTe dukuLam netrAnte sahachara kaTAkhyam bidadhate
sadA shrImad brundabana basati liLA parichayo Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |2|

mahodadhi tire kanakaruchire nILashikhre basan prAsAdAnte sahaja baLabhadreNa baLinAm
subhadrA madhyansta sakaLa surasebA basarado Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |3|

krupA pArAbAra saJaLa jaLadoushreNI ruchiro ramAbANi rAma sphuradmaLa padmekhYaNa mukhah
surendrei-rArAdhyah shrutigaNa shikhA gIta charito Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |4|

rathA ruDho gachhan pathi miLita bhudeba paTalei stuti prAdurbhAbam pratipade mupA-karnya sadayah
dayA sindhur bandhu sakaLa jagatam sindhu sutAyA Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |5|

parambrahma piDah kubaLaya daLotphulla nayano nibAsee niLAdrou nihita charaNo-nanta shirasi
rasAnando rAdhA sarasa bapuralingana sukho Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |6|

nabei prArthyam rAjyam na cha kanakamANikya bibhabam na JAche-ham ramyam nikhiLa janakamyam barabadhum
sadA kALe kALe pramatha patino gitacharito Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |7|

haratwam samsAram drutataramasAram surapate haratwam pApAnAm bitatimaparAm JAdabapate
aho dInonAthe nihita charaNo-nishitapadam Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |8|